11 Мамыр 2020
Мектеп туралы

Мектеп тамағы

Инструкция

По мониторингу качества и организации питания школьников

 

Мероприятия по мониторингу качества школьных столовых следует проверить СТРОГО в рамках работы Межведомственной экспертной группы (далее - МЭГ), утвержденной приказом начальника Управления образования (отдела образования).

Задача МЭГ – осуществление систематического мониторинга деятельности комиссий по мониторингу за качеством питания, созданных при организации питания школьников.

Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:

Обязательные требования:

 1. Ведение учетной документации и работа бракеражной школьной комиссии. Необходимо запросить документы касательно работы бракеражной школьной комиссии и учетную документацию по школьному питанию:
 • Приказ о создании бракеражной комиссии, дата создания;
 • Состав бракеражной комиссии, утвержденный план работы, наличие актов протоколов;
 • Наличие утвержденного меню (наличие ежедневного и перспективного меню);
 • Разнообразие блюд с учетом меню;
 • Наличие бракеражных журналов сырой и готовой продукции;
 • Правила доставки пищевых продуктов в соответствующей таре на специально выделенном автотранспорте;
 • Использование продуктов местного производителя не менее 60 %;
 • Ежемесячные отчеты и мониторинг по организации горячего, школьного питания;
 • Размещение отчетов на интернет - ресурсе;
 1. Организация питания организацией школы. В рамках работы осуществляется визуальный осмотр:
 • График дежурства администрации школы в школьной столовой;
 • Режим питания школьников (график, продолжительность времени для приема пищи режим работы в столовой);
 • Соблюдение питьевого режима, обеспеченность экологически чистой водой (наличие питьевых фонтанчиков, диспенсеров, своевременная очистка кулеров);
 • Наличие необходимых условия для мытья рук;
 1. Соответствие рациона школьного питания единым стандартам питания:
 • Наличие в организациях образования запрещенных продуктов.

 

Дополнительная информация

 • Книга жалоб и предложений родителей (мониторинг жалоб и принятых мер).
 • Оформление школьной столовой (наличие уголка здоровья, режима работы, плакатов «ас болсын!», «Приятного аппетита» и тд. с учетом современных требований дизайна и школьной экономики);
 • Наличие видеокамер в школьной столовой и пищеблоке.
 • План мероприятий по пропаганде ЗОЖ и здорового питание (в школе, классе, родительском собрании и др.);
 • Наличие информационных материалов о принципах правильного питания в школьной столовой;
 • Интерактивные методы пропаганды здорового школьного питания (видеофильмы, ролики, классные часы, лекции, встреча, круглый стол, конференций и др.);
 • Использование методических рекомендаций ВОЗ «Школы, способствующие здоровью».
 • Виды буфетной продукции, согласованные с органами по защите прав потребителей.


2020 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының аумағында коронавирус инфекциясының пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысының хаттамасына сәйкес 2020- 2021 оқу жылының III тоқсанында №12 ЖББМ асханасы (асхана залы 30%- дан артық толтырылмау қажет) 2 ақпанынан бастап өз жұмысын бастады. Мектеп асханасы санитариялық-эпидемиологиялық тексерістен өтіп, санитариялық нормаларға сәйкестік актісі мен санитариялық- эпидемиологиялық қорытынды алды. Қантар айының басында оқушылардың ыстық тамақпен қамтылуын ұйымдастыру туралы бұйрық шығарылған, мұнда тегін ыстық тамақ алуға құқығы бар оқушылардың тізімдік құрамы бекітілген. Тегін ыстық тамақты 1-4 сынып оқушылары мен 5-11 сыныптардан көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен топтарға жатқызылатын оқушылар санаттары ата-аналар тапсырған құжаттарға сәйкес анықталған.
Барлық шешімдерді ұсынылған құжаттар (ата-аналарының өтініші, санатын растайтын анықтама, сынып жетекшісі мен әлеуметтік педагогтың жағдайы төмен отбасын тексеру актісі) негізінде қабылдайды. Тегін тамақты келесі санаттарға жататын отбасылардың балалары алады:
1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан
шыққан балалар;
2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы
табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан
шыққан балалар;
3) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда
тұратын балалар;
4) төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін
отбасылардан шыққан балалар;
5) Бесінші санатқа (өзге де санаттарына) жататын отбасылардан шыққан
балалар.
Мектепте оқушылардың уақытылы және сапалы тамақтандырылуы мәселелерінің шешімін табу үшін оқушылардың тамақтану сапасын және ұйымдастырылуын бақылау комиссиясы құрылған. Бракераж комиссиясының құрамы мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі. Комиссия құрамына келесі өкілдер кіреді: директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, әлеуметтік педагог, мектеп медбикесі, ата-ана комитетінің мүшелері. Бұл комиссия айына бір рет асханада балаларға берілетін тамақты тексеруден өткізіп, асхана жағдайын тексеріп отырады. Оқушыларды тамақтандыру белгіленген кестеге сәйкес жүргізіледі. Барлық сынып жетекшілері оқушыларды асханаға алып барады және тамақтану кезіндегі оқушылардың тәртібін қадағалайды. Күн сайын мектеп медбикесі асхана мәзірін тексеріп, балалардың тамақтануын бақылап отырады. Мектептегі ауыз су режимін ұйымдастыру да аса маңызды мәселелердің бірі. Мектеп асханасы толықтай қажетті ыдыс-аяқпен жабдықталған. Оның  тазалығына баса назар аударылады. Жуу мен залалсыздандыру барлық санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтай отырып жүргізіледі.
Согласно заседанию Межведомственной комиссии по профилактике коронавирусной инфекции в Республике Казахстан от 24 декабря 2020 года в III четверти 2020-2021 учебного года столовая школы (столовая не должна быть заполнена более чем на 30%) начала свою работу со 2 февраля 2021 года. Школьная столовая прошла санитарно-эпидемиологический осмотр и получила сертификат соответствия санитарным нормам и санитарно- эпидемиологическое заключение. В начале января был издан приказ об организации обеспечения учащихся горячим питанием. Утвержден список учащихся, имеющих право на бесплатное горячее питание. Это учащиеся 1-4 классов и учащихся 5-11 классов которые относятся к отдельным категориям. Все решения принимаются на основании предоставленных документов (заявление родителей, справка подтверждающая категорию, акт проверки малообеспеченных семей классным руководителем и социальным педагогом). Бесплатное питание предоставляется детям следующих категорий:
1) детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной
социальной помощи;
2) детям из семей, не получающих государственную адресную
социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума;
3) детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
проживающим в семьях;
4) детям из семей, требующих экстренной помощи в результате
чрезвычайных ситуаций;
5) иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования В школе создана комиссия по контролю за качеством и организацией питания учеников для своевременного и качественного питания. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. В состав комиссии входят: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, школьная медсестра, члены родительского комитета. Эта комиссия один раз в месяц проводит проверку питания детей в столовой и проверяет состояние столовой. Питание учащихся осуществляется в соответствии с установленным
графиком. Все классные руководители ведут учащихся в столовую и следят за поведением учащихся во время приема пищи. Ежедневно школьная медсестра проверяет меню столовой и следит за питанием детей. Одним из важнейших вопросов является организация питьевого режима в школе. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Акцент делается на его чистоте. Мойка и дезинфекция проводятся с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

 


2020 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының аумағында коронавирус инфекциясының пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысының хаттамасына сәйкес 2020-2021 оқу жылының III тоқсанында №12 ЖББМ асханасы (асхана залы 30%-дан артық толтырылмау қажет) 2 ақпанынан бастап өз жұмысын бастады.

Мектеп асханасы санитариялық-эпидемиологиялық тексерістен өтіп, санитариялық нормаларға сәйкестік актісі мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алды.

Қантар айының басында оқушылардың ыстық тамақпен қамтылуын ұйымдастыру туралы бұйрық шығарылған, мұнда тегін ыстық тамақ алуға құқығы бар оқушылардың тізімдік құрамы бекітілген. Тегін ыстық тамақты 1-4 сынып оқушылары мен 5-11 сыныптардан көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен топтарға жатқызылатын оқушылар санаттары ата-аналар тапсырған құжаттарға сәйкес анықталған.

Барлық шешімдерді ұсынылған құжаттар (ата-аналарының өтініші, санатын растайтын анықтама, сынып жетекшісі мен әлеуметтік педагогтың жағдайы төмен отбасын тексеру актісі) негізінде қабылдайды.

Тегін тамақты келесі санаттарға жататын отбасылардың балалары алады:

1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балалар;

2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балалар;

3) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балалар;

4) төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балалар;

5) Бесінші санатқа (өзге де санаттарына) жататын отбасылардан шыққан балалар.

Мектепте оқушылардың уақытылы және сапалы тамақтандырылуы мәселелерінің шешімін табу үшін оқушылардың тамақтану сапасын және ұйымдастырылуын бақылау комиссиясы құрылған. Бракераж комиссиясының құрамы мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі.

Комиссия құрамына келесі өкілдер кіреді: директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, әлеуметтік педагог, мектеп медбикесі, ата-ана комитетінің мүшелері. 

Бұл комиссия айына бір рет асханада балаларға берілетін тамақты тексеруден өткізіп, асхана жағдайын тексеріп отырады.

Оқушыларды тамақтандыру  белгіленген кестеге сәйкес жүргізіледі. Барлық сынып жетекшілері оқушыларды асханаға алып барады және тамақтану кезіндегі оқушылардың тәртібін қадағалайды. Күн сайын мектеп медбикесі асхана мәзірін тексеріп, балалардың тамақтануын бақылап отырады.

Мектептегі ауыз су режимін ұйымдастыру да аса маңызды мәселелердің бірі. Мектеп асханасы толықтай қажетті ыдыс-аяқпен жабдықталған. Оның тазалығына баса назар аударылады. Жуу мен залалсыздандыру барлық санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтай отырып жүргізіледі.

 

 

Атауы Жүктеу
1 Мемлекеттік білім беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын PDF